User Tools

Site Tools


18885-zort-a-la-gi

Zortéa là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 190,149 km², dân số năm 2007 là 2879 người, mật độ 15,14 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18885-zort-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)