User Tools

Site Tools


18574-xaxim-la-gi

Xaxim là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 294,715 km², dân số năm 2007 là 24318 người, mật độ 85,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18574-xaxim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)