User Tools

Site Tools


18573-xavantina-la-gi

Xavantina là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 215,069 km², dân số năm 2007 là 4218 người, mật độ 18,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18573-xavantina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)