User Tools

Site Tools


18570-xanxer-la-gi

Xanxerê là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 381,41 km², dân số năm 2007 là 40228 người, mật độ 73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18570-xanxer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)