User Tools

Site Tools


18568-xanh-tr-ng-phim-truy-n-h-nh-la-gi

Xanh, trắng, đỏ (tiếng Pháp:Blanc, bleu, rouge) là phim truyền hình Pháp công chiếu lần đầu trên TF1, năm 1981, khai thác đề tài Cách mạng Pháp 1789 tại Pháp, gồm 6 tập. Tên phim dựa trên quốc kỳ Pháp hiện nay.

  1. Les fièvres de l'été
  2. Les noces de Brècheville
  3. La violence parisienne
  4. L'écharpe de Coblence
  5. Je vous ai tous aimés
  6. L'embuscade
18568-xanh-tr-ng-phim-truy-n-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)