User Tools

Site Tools


18560-xa-l-li-n-ti-u-bang-88-la-gi

Xa lộ Liên tiểu bang 88 có thể là:

  • Xa lộ Liên tiểu bang 88 (tây), một xa lộ chạy về phía tây từ thành phố Chicago, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ đến Moline, tiểu bang Illinois, Hoa Kỳ
  • Xa lộ Liên tiểu bang 88 (đông), một xa lộ chạy về phía tây từ Schenectady, tiểu bang New York, Hoa Kỳ đến Binghamton, tiểu bang New York, Hoa Kỳ
18560-xa-l-li-n-ti-u-bang-88-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)