User Tools

Site Tools


18509-witmarsum-la-gi

Witmarsum là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 150,798 km², dân số năm 2007 là 3431 người, mật độ 20 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18509-witmarsum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)