User Tools

Site Tools


18440-wenceslau-guimar-es-la-gi

Wenceslau Guimarães là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 661,792 km², dân số năm 2007 là 29251 người, mật độ 44,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18440-wenceslau-guimar-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)