User Tools

Site Tools


18375-wall-ferraz-la-gi

Wall Ferraz là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 264,71 km², dân số năm 2007 là 4504 người, mật độ 17,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18375-wall-ferraz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)