User Tools

Site Tools


18213-vit-ria-do-xingu-la-gi

Vitória do Xingu là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2966,329 km², dân số năm 2007 là 9709 người, mật độ 3,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18213-vit-ria-do-xingu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)