User Tools

Site Tools


18211-vit-ria-do-jari-la-gi

Vitória do Jari là một đô thị thuộc bang Amapá, Brasil. Đô thị này có diện tích 2483 km², dân số năm 2007 là 11041 người, mật độ 4,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18211-vit-ria-do-jari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)