User Tools

Site Tools


18210-vit-ria-de-santo-ant-o-la-gi

Vitória de Santo Antão là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 368 km², dân số năm 2007 là 121557 người, mật độ 330,32 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18210-vit-ria-de-santo-ant-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)