User Tools

Site Tools


18208-vit-ria-da-conquista-la-gi

Vitória da Conquista là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3204,257 km², dân số năm 2007 là 308204 người, mật độ 90,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18208-vit-ria-da-conquista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)