User Tools

Site Tools


18206-vista-serrana-la-gi

Vista Serrana là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 61,361 km², dân số năm 2007 là 3172 người, mật độ 51,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18206-vista-serrana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)