User Tools

Site Tools


18158-vila-val-rio-la-gi

Vila Valério là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 464,351 km², dân số năm 2007 là 12465 người, mật độ 26,84 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18158-vila-val-rio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)