User Tools

Site Tools


18157-vila-rica-la-gi

Vila Rica là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 7433,445 km², dân số năm 2007 là 18929 người, mật độ 2,55 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18157-vila-rica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)