User Tools

Site Tools


18155-vila-pav-o-la-gi

Vila Pavão là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 432,741 km², dân số năm 2007 là 8698 người, mật độ 20,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18155-vila-pav-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)