User Tools

Site Tools


18152-vila-nova-do-piau-la-gi

Vila Nova do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 310,368 km², dân số năm 2007 là 3030 người, mật độ 18,04 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18152-vila-nova-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)