User Tools

Site Tools


18148-vila-flor-rio-grande-do-norte-la-gi

Vila Flor là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 47,656 km², dân số năm 2007 là 2699 người, mật độ 56,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18148-vila-flor-rio-grande-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)