User Tools

Site Tools


18146-vila-bela-da-sant-ssima-trindade-la-gi

Vila Bela da Santíssima Trindade là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 13630,948 km², dân số năm 2007 là 13711 người, mật độ 1,01 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18146-vila-bela-da-sant-ssima-trindade-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)