User Tools

Site Tools


18130-vieir-polis-la-gi

Vieirópolis là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 146,778 km², dân số năm 2007 là 4712 người, mật độ 32,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18130-vieir-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)