User Tools

Site Tools


18122-videira-la-gi

Videira là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 377,852 km², dân số năm 2007 là 44479 người, mật độ 125,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18122-videira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)