User Tools

Site Tools


18121-vidal-ramos-la-gi

Vidal Ramos là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 339,068 km², dân số năm 2007 là 5981 người, mật độ 17,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18121-vidal-ramos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)