User Tools

Site Tools


18111-vicentina-la-gi

Vicentina là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 310,216 km², dân số năm 2007 là 5610 người, mật độ 18,08 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18111-vicentina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)