User Tools

Site Tools


18108-vic-ncia-la-gi

Vicência là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 250,37 km², dân số năm 2007 là 27151 người, mật độ 108,44 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18108-vic-ncia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)