User Tools

Site Tools


18101-vi-osa-do-cear-la-gi

Viçosa do Ceará là một đô thị thuộc bang Ceará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1311,592 km², dân số năm 2007 là 52368 người, mật độ 39,93 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18101-vi-osa-do-cear-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)