User Tools

Site Tools


18088-vespasiano-la-gi

Vespasiano là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 70,1 km², dân số năm 2007 là 97436 người, mật độ 1389,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
18088-vespasiano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)