User Tools

Site Tools


18041-verdejante-la-gi

Verdejante là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 449,17 km², dân số năm 2007 là 9536 người, mật độ 21,23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18041-verdejante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)