User Tools

Site Tools


18038-vera-mendes-la-gi

Vera Mendes là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 310,368 km², dân số năm 2007 là 3170 người, mật độ 10,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18038-vera-mendes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)