User Tools

Site Tools


18028-venha-ver-la-gi

Venha-Ver là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 71,622 km², dân số năm 2007 là 3810 người, mật độ 53,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
18028-venha-ver-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)