User Tools

Site Tools


18023-ven-ncio-aires-la-gi

Venâncio Aires là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 773,239 km², dân số năm 2007 là 64438 người, mật độ 83,34 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
18023-ven-ncio-aires-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)