User Tools

Site Tools


17962-vargem-la-gi

Vargem là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 350,124 km², dân số năm 2007 là 3194 người, mật độ 9,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17962-vargem-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)