User Tools

Site Tools


17959-vargem-alta-la-gi

Vargem Alta là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 414,737 km², dân số năm 2007 là 20550 người, mật độ 49,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17959-vargem-alta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)