User Tools

Site Tools


17957-varge-o-la-gi

Vargeão là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 166,45 km², dân số năm 2007 là 3560 người, mật độ 20,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17957-varge-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)