User Tools

Site Tools


17946-vanini-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17946-vanini-la-gi [2018/11/07 17:13]
127.0.0.1 external edit
17946-vanini-la-gi [2018/12/18 10:10] (current)
thaoit
Line 47: Line 47:
  ​-->​  ​-->​
 </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​ </​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +<header class="​header-single">​ 
 +<h1 class="​entry-title">​Đ&​atilde;​ c&​oacute;​ g&​oacute;​i cước mạng 5G đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới, gi&​aacute;​ 1,3 triệu đồng/​th&​aacute;​ng,​ kh&​ocirc;​ng giới hạn dung lượng</​h1>​ 
 +</​header>​ 
 +<div class="​entry-content">​ 
 +<div class="​single-thumb"><​img class="​attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image"​ src="​http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​5g.jpg"​ sizes="​(max-width:​ 600px) 100vw, 600px" srcset="​http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​5g.jpg 600w, http://​ghesofa.online/​wp9/​wp-content/​uploads/​2018/​12/​5g-300x200.jpg 300w" alt=""​ width="​600"​ height="​400"​ /></​div>​ 
 +<div class="​single-content">​ 
 +<div id="">​ 
 +<​p>​H&​agrave;​n Quốc l&​agrave;​ quốc gia đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới <a href="​http://​knstech.net">​thương mại h&​oacute;​a mạng 5G</​a>​ v&​agrave;​o đầu th&​aacute;​ng 12. Tuy nhi&​ecirc;​n cho đế nay H&​agrave;​n Quốc vẫn chưa c&​ocirc;​ng bố bất kỳ một g&​oacute;​i cước 5G n&​agrave;​o. Điều n&​agrave;​y khiến nhiều người c&​ograve;​n thắc mắc về triển vọng &​aacute;​p dụng mạng 5G trong thực tế.</​p>​ 
 +<​p>​Tuy nhi&​ecirc;​n mới đ&​acirc;​y một nh&​agrave;​ mạng Phần Lan c&​oacute;​ t&​ecirc;​n Elisha đ&​atilde;​ sớm c&​ocirc;​ng bố g&​oacute;​i cước 5G thương mại đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới. Theo đ&​oacute;,​ chi ph&​iacute;​ d&​ugrave;​ng mạng 5G kh&​ocirc;​ng giới hạn trong một th&​aacute;​ng của Elisha l&​agrave;​ 57 USD (1,3 triệu đồng). Tốc<a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​ độ của g&​oacute;​i cước n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể đạt tới 600Mbps</​a>​.</​p>​ 
 +<​p>​Động th&​aacute;​i tr&​ecirc;​n của nh&​agrave;​ mạng Elisha chắc chắn l&​agrave;​ cơ sở quan trọng để c&​aacute;​c nh&​agrave;​ mạng kh&​aacute;​c c&​oacute;​ thể đối chiếu v&​agrave;​ đưa ra cho m&​igrave;​nh những g&​oacute;​i cước 5G ph&​ugrave;​ hợp, kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ đắt cũng kh&​ocirc;​ng qu&​aacute;​ rẻ để k&​iacute;​ch th&​iacute;​ch người d&​ugrave;​ng chuyển từ mạng 4G sang 5G.</​p>​ 
 +<​p>​Hồi th&​aacute;​ng 6/2018, Elisha từng khẳng định sẽ l&​agrave;​ nh&​agrave;​ mạng đầu ti&​ecirc;​n tr&​ecirc;​n thế giới thương mại h&​oacute;​a mạng 5G. Tuy nhi&​ecirc;​n c&​oacute;​ vẻ những trục trặc ngo&​agrave;​i mong muốn đ&​atilde;​ buộc Elisha phải hủy bỏ kế hoạch trong ph&​uacute;​t ch&​oacute;​t.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +<div id="">​ 
 +<​p>​Điều n&​agrave;​y cũng tạo cơ hội cho ba nh&​agrave;​ mạng H&​agrave;​n Quốc l&​agrave;​ SK Telecom, KT và LG Uplus trở th&​agrave;​nh những đơn vị đầu ti&​ecirc;​n thương mại h&​oacute;​a mạng 5G ở quốc gia Đ&​ocirc;​ng &​Aacute;​ v&​agrave;​ tr&​ecirc;​n thế giới n&​agrave;​y.</​p>​ 
 +<​p>​Trong đợt thương mại đầu ti&​ecirc;​n,​ chỉ c&​oacute;​ c&​aacute;​c tổ chức, doanh nghiệp mới c&​oacute;​ cơ hội trải nghiệm sớm mạng 5G trong khi người d&​ugrave;​ng sẽ phải chờ tới năm sau.</​p>​ 
 +<​p>​C&​ograve;​n tại Trung Quốc, quốc gia tỷ d&​acirc;​n cũng đang bắt tay <a href="​https://​poinkns.blogspot.com">​thử nghiệm mạng 5G</​a>​ ở một số th&​agrave;​nh phố lớn. Cụ thể ba nh&​agrave;​ mạng lớn của Trung Quốc l&​agrave;​ China Mobile, China Unicom v&​agrave;​ China Telecom đang thử nghiệm mạng 5G ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Tr&​ugrave;​ng Kh&​aacute;​nh,​ Quảng Ch&​acirc;​u,&​hellip;</​p>​ 
 +<​p>​Theo l&​yacute;​ thuyết, tốc độ tải xuống qua mạng 5G kh&​aacute;​ cao v&​agrave;​ c&​oacute;​ thể đạt tới 2,8Gbps, cho ph&​eacute;​p tải xuống một bộ phim với dung lượng h&​agrave;​ng chục gigabyte chỉ trong v&​agrave;​i ph&​uacute;​t. Tuy nhi&​ecirc;​n trong thực tế, tốc độ c&​oacute;​ thể sẽ giảm xuống t&​ugrave;​y thuộc v&​agrave;​o m&​ocirc;​i trường xung quanh.</​p>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​ 
 +</​div>​
 </​HTML>​ </​HTML>​
17946-vanini-la-gi.txt · Last modified: 2018/12/18 10:10 by thaoit