User Tools

Site Tools


17918-valen-a-do-piau-la-gi

Valença do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1350,519 km², dân số năm 2007 là 19745 người, mật độ 14,62 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17918-valen-a-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)