User Tools

Site Tools


17883-vale-real-la-gi

Vale Real là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 44,198 km², dân số năm 2007 là 4742 người, mật độ 107,29 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17883-vale-real-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)