User Tools

Site Tools


17880-vale-do-anari-la-gi

Vale do Anari là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3135,14 km², dân số năm 2007 là 8751 người, mật độ 2,79 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17880-vale-do-anari-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)