User Tools

Site Tools


17853-vacaria-la-gi

Vacaria là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 2123,674 km², dân số năm 2007 là 59941 người, mật độ 28,23 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
17853-vacaria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)