User Tools

Site Tools


17843-v-rzea-do-po-o-la-gi

Várzea do Poço là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 220,414 km², dân số năm 2007 là 6637 người, mật độ 30,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
17843-v-rzea-do-po-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)