User Tools

Site Tools


17840-v-rzea-branca-la-gi

Várzea Branca là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 435,182 km², dân số năm 2007 là 5123 người, mật độ 11,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
17840-v-rzea-branca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)