User Tools

Site Tools


17824-v-nh-thu-n-x-v-nh-thu-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17824-v-nh-thu-n-x-v-nh-thu-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​An Biên</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Thứ Ba (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Đông Thái •  ​
 +Đông Yên •  ​
 +Hưng Yên •  ​
 +Nam Thái A •  ​
 +Nam Thái •  ​
 +Nam Yên •  ​
 +Tây Yên A •  ​
 +Tây Yên
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​An Minh</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Thứ Mười Một (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Đông Hòa •  ​
 +Đông Hưng •  ​
 +Đông Hưng A •  ​
 +Đông Hưng B •  ​
 +Đông Thạnh •  ​
 +Tân Thạnh •  ​
 +Thuận Hòa •  ​
 +Vân Khánh Đông •  ​
 +Vân Khánh Tây •  ​
 +Vân Khánh
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Châu Thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Minh Lương (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Bình An •  ​
 +Giục Tượng •  ​
 +Minh Hòa •  ​
 +Mong Thọ •  ​
 +Mong Thọ A •  ​
 +Mong Thọ B •  ​
 +Thạnh Lộc •  ​
 +Vĩnh Hòa Hiệp •  ​
 +Vĩnh Hòa Phú
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Giang Thành</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Tân Khánh Hòa (huyện lỵ) •  ​
 +Phú Mỹ •  ​
 +Phú Lợi •  ​
 +Vĩnh Điều •  ​
 +Vĩnh Phú
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Giồng Riềng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Giồng Riềng (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Bàn Tân Định •  ​
 +Hòa An •  ​
 +Hòa Hưng •  ​
 +Hòa Lợi •  ​
 +Hòa Thuận •  ​
 +Long Thạnh •  ​
 +Ngọc Chúc •  ​
 +Ngọc Hòa •  ​
 +Ngọc Thành •  ​
 +Ngọc Thuận •  ​
 +Thạnh Bình •  ​
 +Thạnh Hòa •  ​
 +Thạnh Hưng •  ​
 +Thạnh Lộc •  ​
 +Thạnh Phước •  ​
 +Vĩnh Phú •  ​
 +Vĩnh Thạnh
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Gò Quao</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Gò Quao (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Định An •  ​
 +Định Hòa •  ​
 +Thới Quản •  ​
 +Thủy Liễu •  ​
 +Vĩnh Hòa Hưng Bắc •  ​
 +Vĩnh Hòa Hưng Nam •  ​
 +Vĩnh Phước A •  ​
 +Vĩnh Phước B •  ​
 +Vĩnh Tuy •  ​
 +Vĩnh Thắng
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Hòn Đất</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Hòn Đất (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Sóc Sơn (thị trấn) •  ​
 +Bình Giang •  ​
 +Bình Sơn •  ​
 +Lình Huỳnh •  ​
 +Mỹ Hiệp Sơn •  ​
 +Mỹ Lâm •  ​
 +Mỹ Phước •  ​
 +Mỹ Thái •  ​
 +Mỹ Thuận •  ​
 +Nam Thái Sơn •  ​
 +Sơn Bình •  ​
 +Sơn Kiên •  ​
 +Thổ Sơn
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Kiên Hải</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Hòn Tre (huyện lỵ) •  ​
 +An Sơn •  ​
 +Lại Sơn •  ​
 +Nam Du
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Kiên Lương</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Kiên Lương (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Bình An •  ​
 +Bình Trị •  ​
 +Dương Hòa •  ​
 +Hòa Điền •  ​
 +Hòn Nghệ •  ​
 +Kiên Bình •  ​
 +Sơn Hải
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Phú Quốc</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Dương Đông (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +An Thới (thị trấn) •  ​
 +Bãi Thơm •  ​
 +Cửa Cạn •  ​
 +Cửa Dương •  ​
 +Dương Tơ •  ​
 +Gành Dầu •  ​
 +Hàm Ninh •  ​
 +Hòn Thơm
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Tân Hiệp</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Tân Hiệp (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Tân An •  ​
 +Tân Hiệp A •  ​
 +Tân Hiệp B •  ​
 +Tân Hòa •  ​
 +Tân Hội •  ​
 +Tân Thành •  ​
 +Thạnh Đông •  ​
 +Thạnh Đông A •  ​
 +Thạnh Đông B •  ​
 +Thạnh Trị
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Thổ Châu</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Không phân chia thành các đơn vị hành chính cấp xã
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​U Minh Thượng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Thạnh Yên (huyện lỵ) •  ​
 +An Minh Bắc •  ​
 +Hòa Chánh •  ​
 +Minh Thuận •  ​
 +Thạnh Yên A •  ​
 +Vĩnh Hòa
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​14%;">​Vĩnh Thuận</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div> ​
 +<​p>​Vĩnh Thuận (thị trấn huyện lỵ) •  ​
 +Bình Minh •  ​
 +Phong Đông •  ​
 +Tân Thuận •  ​
 +Vĩnh Bình Bắc •  ​
 +Vĩnh Bình Nam •  ​
 +Vĩnh Phong •  ​
 +Vĩnh Thuận
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
17824-v-nh-thu-n-x-v-nh-thu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)