User Tools

Site Tools


17820-v-nh-royal-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17820-v-nh-royal-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Cook-1777.jpg/​400px-Cook-1777.jpg"​ width="​400"​ height="​280"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Cook-1777.jpg/​600px-Cook-1777.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​70/​Cook-1777.jpg/​800px-Cook-1777.jpg 2x" data-file-width="​1269"​ data-file-height="​888"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Cook-1777.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Vịnh Royal</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Royal</​b>​ là một vịnh nhỏ, rộng khoảng 4 dặm (6 km), nằm giữa mũi Charlotte và mũi Harcourt, dọc theo bờ biển phía bắc của Nam Georgia. Giống như các nơi khác trên đảo, vịnh là nơi có nhiều loài chim sinh sống và sinh sản tại đây, trong đó có chim cánh cụt vua, chim cánh cụt gentoo và chim cốc mắt xanh.
 +</​p><​p>​Vịnh Royal được phát hiện và đặt tên bởi đoàn thám hiểm người Anh của James Cook vào năm 1775.
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Stonehouse,​ B (ed.) <​i>​Encyclopedia of Antarctica and the Southern Oceans</​i>​ (2002, ISBN 0-471-98665-8)</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181017115525
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.129 seconds
 +Preprocessor visited node count: 168/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6630/​2097152 bytes
 +Template argument size: 128/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 775 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.141 ​     1 -total
 + ​73.36% ​  ​72.727 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​66.64% ​  ​66.064 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​22.47% ​  ​22.279 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​19.07% ​  ​18.905 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.36% ​  ​10.273 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.85%    3.821      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.40%    3.368      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​PAGENAMEU
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377948-0!canonical and timestamp 20181017115525 and revision id 41106578
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
17820-v-nh-royal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)