User Tools

Site Tools


17818-v-nh-ng-cumberland-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17818-v-nh-ng-cumberland-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Grytviken_hg.jpg/​300px-Grytviken_hg.jpg"​ width="​300"​ height="​199"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Grytviken_hg.jpg/​450px-Grytviken_hg.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​Grytviken_hg.jpg/​600px-Grytviken_hg.jpg 2x" data-file-width="​2952"​ data-file-height="​1954"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Trạm dừng Grytviken của các tàu đánh bắt cá voi ở Vịnh Đông Cumberland</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đông Cumberland</​b>​ là một cái vịnh nhỏ nằm về phía đông của vịnh Cumberland, Nam Georgia. Nó nằm giữa mũi Sappho và mũi Barff. Lối vào vịnh rộng 4,3 km và mở rộng về phía đông nam lên 13 km. Nó được khảo sát bởi đoàn thám hiểm Nam cực của Thuỵ Điển năm 1901 - 1094 và đặt tên là vịnh Nam (South Bay). Nó được đổi tên thành vịnh Đông Cumberland sau khi nhân viên của Discovery Investigations làm việc tại đây (1926 - 1929), việc đặt tên dựa vào phương hướng của vịnh so với vịnh anh em của nó (vịnh Tây Cumberland). Tên vịnh Đông (East Bay) cũng được sử dụng để chỉ cho cái vịnh này trong thời gian đó.
 +</​p><​p>​Trong năm 1951 - 1952, dưới cuộc khảo sát của Uỷ ban về Địa danh Nam Cực của Anh (UK-APC), đề nghị tên của vịnh là Cumberland East Bay (vịnh Đông Cumberland) và các tên khác bị từ chối sử dụng, và cái tên vịnh Đông Cumberland được sử dụng chính thức trên truyền thông, giáo dục cho đến ngày nay. Quyết định này nhăm mục đích tránh nhằm lẩn với một cái vịnh khác cũng nằm ở Nam Georgia tên East Bay (Vịnh Đông).
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​^ Bicheno, Hugh (2006) Razor'​s Edge: The Unofficial History of the Falklands War. London. Weidenfield &amp; Nicholson. ISBN 978-0-7538-2186-2</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1269
 +Cached time: 20181011025910
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.040 seconds
 +Real time usage: 0.050 seconds
 +Preprocessor visited node count: 140/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4467/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​29.183 ​     1 -total
 + ​90.88% ​  ​26.522 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​83.03% ​  ​24.231 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​69.56% ​  ​20.300 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.83%    2.578      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1378076-0!canonical and timestamp 20181011025910 and revision id 18410959
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17818-v-nh-ng-cumberland-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)