User Tools

Site Tools


17817-v-ng-v-n-h-a-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17817-v-ng-v-n-h-a-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​282px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​East_Asian_Cultural_Sphere.png/​280px-East_Asian_Cultural_Sphere.png"​ width="​280"​ height="​280"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​East_Asian_Cultural_Sphere.png/​420px-East_Asian_Cultural_Sphere.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2e/​East_Asian_Cultural_Sphere.png/​560px-East_Asian_Cultural_Sphere.png 2x" data-file-width="​1000"​ data-file-height="​1000"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vùng văn hóa chữ Hán</​b>​ <span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​漢字文化圏</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Hán tự văn hóa quyển)</​sup></​span>/​ <span title="​Hiragana (Bình giả danh)"><​span lang="​ja"​ title="​Văn bản tiếng Nhật">​かんじぶんかけん</​span></​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Kanji Bunkaken</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ hay <​b>​Vùng Văn hóa Đông Á</​b>​ hay <​b>​Văn hóa quyển Đông Á</​b>,​ chỉ cộng đồng các nước ở khu vực Đông Á đã từng sử dụng chữ Hán và ngôn ngữ hiện nay vay mượn rất nhiều từ ngữ từ tiếng Hán. Đặc trưng của những quốc gia này là chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, đa số người dân các quốc gia này chịu ảnh hưởng Phật giáo, đã từng sử dụng chữ Hán làm công cụ truyền bá ngôn ngữ và truyền tải văn hóa như Việt Nam, hoặc đang sử dụng chữ Hán làm công cụ truyền bá ngôn ngữ và truyền tải văn hóa như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên.
 +</​p><​p>​Văn hóa quyển chữ Hán cụ thể chỉ Trung Quốc (đất mẹ của chữ Hán), hoặc có từng thời kỳ tại Việt Nam, Triều Tiên, Lưu Cầu (chữ Hán: <span lang="​vi"​ class="​Hani"​ style="​font-family:​ 'Nom Na Tong', 'HAN NOM A', 'HAN NOM B', '​Sun-ExtA',​ '​Sun-ExtB',​ '​Ming-Lt-HKSCS-UNI-H',​ '​Ming-Lt-HKSCS-ExtB',​ '​HanaMinA',​ '​HanaMinB',​ '​HanaMin',​ '​Source Han Sans TC', '​Source Han Sans SC', '​Source Han Sans', '​Source Han Sans K', 'Noto Sans CJK TC', 'Noto Sans CJK SC', 'Noto Sans CJK JP', 'Noto Sans CJK KR', '​MingLiU',​ '​MingLiU-ExtB',​ '​MingLiU_HKSCS',​ '​MingLiU_HKSCS-ExtB',​ '​SimSun',​ '​SimSun-ExtB',​ 'Arial Unicode MS', '​Lucida Sans Unicode',​ 'TITUS Cyberbit Basic',​ '​Code2000',​ sans-serif; font-size: 110%;">​琉球</​span>​) và Nhật Bản. Những khu vực nói trên chủ yếu là vùng văn hóa lúa nước, có cơ chế sách phong. Ngoài ra còn có một số dân tộc du mục như dân tộc Mông Cổ, Tây Tạng, tuy nằm trong Văn hóa quyển chữ Hán, nhưng không sử dụng chữ Hán.
 +</​p><​p>​Vào thời đại Giang Hộ <span style="​font-weight:​ normal">​ (<span style="​color:#​555;"><​span class="​t_nihongo_kanji"​ lang="​ja">​江戸時代</​span><​span title="​phiên âm Hán-Việt của Kanji (chữ Hán)"><​sup>​ (Giang Hộ thời đại)</​sup></​span><​span class="​t_nihongo_comma"​ style="​display:​none">,</​span>​ <​i><​span class="​t_nihongo_romaji"><​span title="​Rōmaji (chữ La tinh)">​Edo jidai</​span></​span></​i><​span class="​t_nihongo_help noprint"><​span class="​t_nihongo_icon"​ style="​font:​ bold 80% sans-serif; text-decoration:​none;​padding:​0 .1em;"><​sup>?</​sup></​span></​span></​span>​)</​span>​ của Nhật Bản, những nhà Nho học Nhật Bản và nhà Nho học Triều Tiên thường dùng phương thức bút đàm để tranh luận về vấn đề Nho học, những sứ giả đến từ An Nam và sứ giả đến từ Triều Tiên viết tặng nhau những bài thơ chữ Hán.
 +</​p><​p>​Sau sự thất bại của Chiến tranh Thuốc phiện vào năm 1840, quốc lực Trung Quốc suy giảm, các nước phiên thuộc dưới thể chế sách phong bắt đầu nghi ngờ địa vị chi phối của chữ Hán, sau Thế chiến thứ hai, chính sách cấm dùng chữ Hán <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​[<​i><​span title="​Tuyên bố này cần tham khảo đến các nguồn đáng tin cậy.">​cần dẫn nguồn</​span></​i>​]</​sup>​ được coi là tượng trưng cho sự thoát khỏi vị trí phiên thuộc và bắt đầu được áp dụng.
 +</​p><​p>​Ngoài ra, các nước sử dụng chữ Hán cũng bắt đầu công việc đơn giản hóa chữ Hán tiêu chuẩn trong Tự điển Khang Hy, thí dụ như đại lục Trung Quốc sử dụng chữ Hán giản thể, còn Nhật thì dùng thể chữ chữ Hán mới.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88%EF%BC%8F%E6%B1%89%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88_%C2%B7_%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C_%C2%B7_V%C3%B2ng_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_%C2%B7_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F.svg/​220px-%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88%EF%BC%8F%E6%B1%89%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88_%C2%B7_%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C_%C2%B7_V%C3%B2ng_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_%C2%B7_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F.svg.png"​ width="​220"​ height="​331"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88%EF%BC%8F%E6%B1%89%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88_%C2%B7_%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C_%C2%B7_V%C3%B2ng_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_%C2%B7_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F.svg/​330px-%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88%EF%BC%8F%E6%B1%89%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88_%C2%B7_%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C_%C2%B7_V%C3%B2ng_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_%C2%B7_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a8/​%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88%EF%BC%8F%E6%B1%89%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88_%C2%B7_%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C_%C2%B7_V%C3%B2ng_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_%C2%B7_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F.svg/​440px-%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88%EF%BC%8F%E6%B1%89%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%88_%C2%B7_%ED%95%9C%EC%9E%90_%EB%AC%B8%ED%99%94%EA%B6%8C_%C2%B7_V%C3%B2ng_v%C4%83n_h%C3%B3a_ch%E1%BB%AF_H%C3%A1n_%C2%B7_%E6%BC%A2%E5%AD%97%E6%96%87%E5%8C%96%E5%9C%8F.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​771"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Các cách nói và cách viết của khái niệm "Vùng văn hóa chữ Hán" bằng các ngôn ngữ chính ở Vùng văn hóa chữ Hán.</​div></​div></​div>​
 +<​h3><​span id="​.E1.BA.A8m_th.E1.BB.B1c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ẩm_thực">​Ẩm thực</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Các món ăn của Đông Á có chung rất nhiều các nguyên liệu và các kỹ thuật tương tự. Đũa được sử dụng như một dụng cụ ăn uống trong tất cả các nước Đông Á.<sup id="​cite_ref-Davidson_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Việc sử dụng nước tương, nước sốt được làm từ quá trình lên men đậu nành, cũng phổ biến ở Đông Á. Gạo là lương thực chính trong tất cả các nước Đông Nam Á và là một trọng tâm chính của vấn đề an ninh lương thực.<​sup id="​cite_ref-Chern_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Ở các nước Đông Á, từ đó, "​cơm"​ có thể thể hiện ý nghĩa của thực phẩm nói chung (tiếng Hoa giản thể:饭; truyền thống Trung Quốc:飯; bính âm: Fan).<​sup id="​cite_ref-Davidson_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h3><​span id="​Ch.E1.BB.AF_H.C3.A1n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Chữ_Hán">​Chữ Hán</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Trong lịch sử, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam đã sử dụng chữ Hán. Ngày nay, nó được sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc và Nhật Bản. Mặc dù chữ Hán đã trở thành gần như lỗi thời ở Việt Nam và Hàn Quốc, chúng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trên phương diện văn hóa, vì chữ Hán đã có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử và văn học của hai nước. Ngày nay ở 2 nước này vẫn còn thấy Hán văn trong các đền thờ.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181019172017
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.296 seconds
 +Real time usage: 0.373 seconds
 +Preprocessor visited node count: 621/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18558/​2097152 bytes
 +Template argument size: 784/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2862/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.182/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.8 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 328.061 ​     1 -total
 + ​52.45% ​ 172.077 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Jpn
 + ​49.14% ​ 161.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​16.02% ​  ​52.556 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​13.30% ​  ​43.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​10.33% ​  ​33.888 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  9.22%   ​30.234 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 +  4.89%   ​16.043 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&​ocirc;​ng_&​Aacute;​
 +  4.30%   ​14.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.17%   ​13.690 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Fact
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​49102-0!canonical and timestamp 20181019172017 and revision id 43614489
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17817-v-ng-v-n-h-a-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)