User Tools

Site Tools


17816-v-ng-qu-c-sardegna-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17816-v-ng-qu-c-sardegna-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​240px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​1/​17/​Map_RS0890.PNG"​ width="​238"​ height="​256"​ class="​thumbimage"​ data-file-width="​238"​ data-file-height="​256"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vương quốc Sardegna (màu đỏ) (1815) gồm đảo Sardegna (dưới) và Piedmont (tây Ý)</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vương quốc Sardegna</​b>​ hay <​b>​Vương quốc Sardinia</​b>​ là tên của một quốc gia gồm đảo Sardegna và một số lãnh thổ và đảo trong khu biển Địa Trung Hải phía nam châu Âu. Vương quốc này tồn tại gần 6 thế kỷ, từ khi thành lập năm 1164 đến khi thống nhất với Vương quốc Hai Sicilia để thành lập nên Vương quốc Ý năm 1861.
 +</​p><​p>​Trước khi thể chế quân chủ thành lập tại Sardegna, hòn đảo này do bốn lãnh chúa cai trị. Năm 1164, Friedrich Barbarossa thành lập chính quyền quân chủ đầu tiên và Sardegna trở thành một phần của Đế quốc La Mã Thần thánh, nhưng việc này bị tòa thánh Vatican phản đối. <​i>​Vương quốc Sardegna</​i>​ này có tên gọi nhưng không thực sự là một vương quốc. Năm 1297, Boniface VIII lập lên một vương quốc mới thuộc lãnh thổ của vua Aragón.
 +</​p><​p>​Vương quốc Sardegna thuộc Triều đại Savoie từ năm 1718, dựng thủ đô tại Torino (Piedmont) - và còn được gọi là <​i>​Vương quốc Piedmont-Sardegna</​i>,​ bao gồm Savoie, Piedmont, và Nice. Sau Cách mạng Pháp năm 1792, Savoie trở thành địa phận Mont-Blanc của Pháp. Năm 1815, vua Sardegna được Hội nghị Wien cho lấy tại đất đai và còn được cho Cộng hòa Ligure sáp nhập vào vương quốc của mình.
 +</​p><​p>​Năm 1860 Nice và Savoie được Sardegna cống cho Pháp để trả ơn Pháp đã "​giúp"​ họ trong công cuộc thống nhất nước Ý. Vương quốc Sardegna giải thể năm 1861 và trở thành một phần của Vương quốc Ý thống nhất.
 +</​p><​p>​Các vua của vương quốc Sardegna:
 +</p>
 +<​ol><​li><​b>​James II the Aragon:</​b>​ 1323-1327</​li>​
 +<​li><​b>​Alfonso IV:</​b>​ 1327-1336</​li>​
 +<​li><​b>​Peter IV:</​b>​ 1336-1387</​li>​
 +<​li><​b>​John I:</​b>​ 1387-1396</​li>​
 +<​li><​b>​Martin I:</​b>​ 1396-1410</​li>​
 +<​li><​b>​Ferdinand I of Trastámara:</​b>​ 1412-1416</​li>​
 +<​li><​b>​Alfonso V:</​b>​ 1416-1458</​li>​
 +<​li><​b>​John II:</​b>​ 1458-1479</​li>​
 +<​li><​b>​Ferdinand II:</​b>​ 1479-1516</​li>​
 +<​li><​b>​Joanna của Castile:</​b>​ 1516-1555</​li>​
 +<​li><​b>​Carlos I của Tây Ban Nha:</​b>​ 1555-1556</​li>​
 +<​li><​b>​Philip II:</​b>​ 1556-1598</​li>​
 +<​li><​b>​Philip III:</​b>​ 1598-1621</​li>​
 +<​li><​b>​Philip IV:</​b>​ 1621-1665</​li>​
 +<​li><​b>​Charles II:</​b>​ 1665-1700</​li>​
 +<​li><​b>​Philip V:</​b>​ 1700-1708</​li>​
 +<​li><​b>​Charles VI của Áo:</​b>​ 1708-1720</​li>​
 +<​li><​b>​Victor Amadeus II của Savoy</​b>:​ 1720 - 1730</​li>​
 +<​li><​b>​Charles Emmanuel III:</​b>​ 1730 - 1773</​li>​
 +<​li><​b>​Victor Amadeus III:</​b>​ 1773 - 1796</​li>​
 +<​li><​b>​Charles Emmanuel IV:</​b>​ 1796 - 1802</​li>​
 +<​li><​b>​Victor Emmanuel I:</​b>​ 1802 - 1821</​li>​
 +<​li><​b>​Charles Felix</​b>:​ 1821 - 1831</​li>​
 +<​li><​b>​Charles Albert:</​b>​ 1831 - 1849</​li>​
 +<​li><​b>​Victor Emmanuel II:</​b>​ 1849 - 1861</​li></​ol>​
  
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1309
 +Cached time: 20181027131657
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.268 seconds
 +Real time usage: 0.332 seconds
 +Preprocessor visited node count: 895/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19947/​2097152 bytes
 +Template argument size: 5353/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 9/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.128/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.96 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 260.313 ​     1 -total
 + ​92.89% ​ 241.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Former_Subdivision
 + ​61.88% ​ 161.074 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang
 + ​12.52% ​  ​32.584 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation_needed
 +  9.66%   ​25.151 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7917;​a_ch&#​7919;​a
 +  8.65%   ​22.527 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 +  6.10%   ​15.873 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ch&​acirc;​u_&​Acirc;​u
 +  4.90%   ​12.756 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.75%    7.165      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  0.91%    2.363      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​144941-0!canonical and timestamp 20181027131657 and revision id 43041949
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17816-v-ng-qu-c-sardegna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)