User Tools

Site Tools


17815-v-ng-ki-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17815-v-ng-ki-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vương Kiên</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​王坚</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​王堅</​span>;​ bính âm: <​i><​span lang="​zh-Latn-pinyin">​Wáng Jiān</​span></​i>,​ 1198? – 1264), người Đặng Châu, Nam Dương<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ tướng lĩnh kháng Mông cuối đời Nam Tống.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Tháng 7 năm Gia Định thứ 11 (1218), Vương Kiên là một trong hơn 2 vạn tráng sĩ của 3 châu Đường, Đặng, Thái đến Tảo Dương, hưởng ứng lời kêu gọi của Kinh Ngạc thống chế Mạnh Tông Chánh nhà Nam Tống, được đặt hiệu là "Trung Thuận quân"​.
 +</​p><​p>​Trong những năm Gia Hi (1237 - 1240), Vương Kiên ở dưới quyền Mạnh Củng (con trai Tông Chánh), đến Hạnh Sơn làm ruộng luyện binh. Khi ấy người Mông Cổ ở ven bờ Đan Giang, Thuận Dương chế tạo thuyền bè, chuẩn bị tiến xuống phía nam. Nắm rõ địch tình, tháng 1 năm Gia Hi thứ 3 (1239), ông tuyển chọn những binh sĩ tinh tráng, nhân đêm tối đến đốt sạch. Sau đó Kiên nhiều lần đánh bại quân Mông Cổ, thu lại đất đai đã mất, được thăng nhiệm Quận đoàn luyện, trấn thủ Hợp Châu<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Năm Thuần Hữu thứ 11 (1251), tham gia đánh bại quân Mông Cổ, giành lại phủ Hưng Nguyên <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tháng 6 năm Bảo Hữu thứ 2 (1254), Vương Kiên cùng bọn Tào Thế Hùng tại các nơi Hợp Châu, Quảng An đánh bại quân Mông Cổ, được thăng nhiệm Hưng Nguyên phủ đô thống kiêm Tri Hợp Châu. Ông điều 17 vạn dân phu từ 5 huyện, xây dựng thành Điếu Ngư<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Tháng giêng năm Khai Khánh đầu tiên (1259),​Đại Hãn Mông Ca phái hàng tướng Tấn Quốc Bảo đến chiêu hàng, bị ông đem ra chém đầu.
 +</​p><​p>​Tháng 6, tướng Mông Cổ là Uông Đức Thần nhân đêm tối tập kích trại Mã Quân ở ngoài thành, giết chết trại chủ tướng và lính giữ trại, ông soái quân nghênh chiến. Đến sáng, gặp mưa lớn, thang gãy, quân Mông Cổ đành lui về.
 +</​p><​p>​Tháng 7, hãn Mông Ca ở núi Mã An thuộc trại Mã Quân cho chế tạo Khiêu đầu bảo (một loại xe lầu, thường có chiều cao ngang mặt thành), phát động tấn công thành Điếu Ngư. Sau cuộc chiến kịch liệt này, Mông Ca băng hà, quân đội Mông Cổ ở khắp các châu Âu, Á đều phải lui về. Thành Điếu Ngư nhân đó được các sử gia thế giới gọi là "Nơi thượng đế bẻ gãy roi <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>"​.
 +</​p><​p>​Kiên nhờ công được phong Ninh Viễn quân Tiết độ sứ, Ngự tiền chư quân đô thống chế kiêm Tri Hợp Châu, tiết chế binh mã, tiến phong Thanh Thủy huyện Khai quốc bá. Sau đó được điều nhiệm các chức vụ như Hồ Bắc An phủ sứ,...
 +</p>
 +
 +<​p>​Năm Cảnh Định đầu tiên (1260), Kiên bị Giả Tự Đạo bài xích, Tống Lý tông ban chiếu gọi về kinh thành Lâm An<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Tháng 3 năm Cảnh Định thứ 4 (1261), ông đổi nhiệm Tri Hòa Châu<​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​ kiêm Quản nội an sứ.
 +</​p><​p>​Tháng 3 năm Cảnh Định thứ 5 (1264), ông uất ức mà mất, được ban thụy là Trung Tráng.
 +</​p><​p>​Do "​Tống sử" được làm vào đời nhà Nguyên, sự tích của Vương Kiên không được chép vào phần Liệt truyện, mà rải rác xuất hiện trong Bản kỷ và Liệt truyện của người khác.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là trấn Bành Kiều, thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là Hợp Xuyên, Trùng Khánh</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là Hán Trung, Thiểm Tây</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay ở trên núi Điếu Ngư, phía đông Hợp Xuyên, Trùng Khánh</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Vì Attila, Đan vu của Hung Nô, được gọi là "Cây roi của thượng đế",​ nên các Hãn của Mông Cổ sau này cũng được gọi như vậy</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là Hàng Châu</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là huyện Hòa, An Huy</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011232943
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.070 seconds
 +Preprocessor visited node count: 155/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1013/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1871/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 587 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​40.175 ​     1 -total
 + ​59.49% ​  ​23.901 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​23.08% ​   9.273      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376642-0!canonical and timestamp 20181011232942 and revision id 43469066
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17815-v-ng-ki-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)