User Tools

Site Tools


17810-v-n-tori-de-munte-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17810-v-n-tori-de-munte-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​i><​b>​Vânători de munte</​b></​i>​ (<​small>​phát âm tiếng România:​ </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[vɨnəˈtorʲ de ˈmunte]</​span><​small/>,​ (tạm dịch: <​i>​bộ binh sơn cước</​i>​) là lực lượng bộ binh sơn cước tinh nhuệ của lục quân Romania. Họ được thành lập lần đầu với tư cách là một quân đoàn độc lập vào năm 1916 trong thế chiến thứ nhất và hoạt động năm 1917 dưới cái tên <​i>​Corpul de Munte</​i>​ (quân đoàn sơn cước).
 +</​p><​p>​Lực lượng sơn chiến Rumani sau đó tiếp tục tham chiến trong Chiến tranh Xô-Đức (1941-1945) trong biên chế của quân đội Rumani - lúc này là một chư hầu của Đức Quốc xã. Họ tham gia vào một số trận đánh được cho là khốc liệt nhất trong cuộc chiến, như trận bao vây Sevastopol hay trận Stalingrad. Kỹ năng chiến đấu của lực lượng sơn chiến này được đánh giá cao, và gần như toàn bộ các chỉ huy từ cấp lữ đoàn trở lên đều được trao thưởng Huân chương Chữ thập sắt Hiệp sĩ, trong đó tướng Mihail Lascăr là người đầu tiên được trao thưởng huân chương này kèm với biểu tượng Lá Sồi, vào ngày 22 tháng 11 năm 1942 (xem thêm Danh sách người nước ngoài được trao Huân chương Chữ thập sắt Hiệp sĩ). Sau ngày 23 tháng 8 năm 1944, khi Rumani từ bỏ phe Đức Quốc xã, lực lượng sơn chiến Rumani lại tham gia chiến đấu trong quân đội Liên Xô, đặc biệt lả ở khu vực dãy núi Tatra.
 +</​p><​p>​Sau khi chiến tranh kết thúc, lực lượng sơn chiến Rumani bị quân đội Liên Xô tại Rumani giải tán. Vào năm 1958, Liên Xô triệt binh khỏi Rumani và lực lượng sơn chiến Rumani lại được tái lập với tư cách là một nhánh riêng của Lục quân Romania.
 +</​p><​p>​Hiện nay, <​i>​Vânători de munte</​i>​ có biên chế 2 lữ đoàn: Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 2 trực thuộc sư đoàn bộ binh số 1 và Lữ đoàn bộ binh sơn cước số 61 trực thuộc sư đoàn bộ binh số 4. Lực lượng sơn chiến Rumani từng tham gia công tác tại các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan.
 +</p>
  
 +
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <​p>​Vanatori de Munte.jpg</​p>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Các binh sĩ <​i>​Vânători de munte</​i>​ tác chiến trên tuyết
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​30px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Romanian_Mountain_Troops.jpg/​120px-Romanian_Mountain_Troops.jpg"​ width="​120"​ height="​90"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Romanian_Mountain_Troops.jpg/​180px-Romanian_Mountain_Troops.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c1/​Romanian_Mountain_Troops.jpg/​240px-Romanian_Mountain_Troops.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​600"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Các binh sĩ <​i>​Vânători de munte</​i>​ trong một cuộc thi đấu
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Vânători de munte</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p><​br/>​Bản mẫu:​Romanian Land Forces
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181010155851
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.240 seconds
 +Preprocessor visited node count: 720/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11535/​2097152 bytes
 +Template argument size: 939/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1135/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.034/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.16 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 182.339 ​     1 -total
 + ​44.46% ​  ​81.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Military_Unit
 + ​36.76% ​  ​67.028 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.54%   ​17.401 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 +  8.69%   ​15.846 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ro_icon
 +  7.81%   ​14.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Languageicon
 +  7.73%   ​14.103 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_qu&​acirc;​n_s&#​7921;​
 +  6.79%   ​12.386 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  6.54%   ​11.931 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​En_icon
 +  6.35%   ​11.576 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1376636-0!canonical and timestamp 20181010155851 and revision id 25475620
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17810-v-n-tori-de-munte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)