User Tools

Site Tools


17809-v-n-qu-c-gia-hang-ng-naracoorte-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17809-v-n-qu-c-gia-hang-ng-naracoorte-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hang động Naracoorte</​b>​ nằm ở bang Nam Úc (South Australia), cách thành phố Adelaide khoảng hơn 300 km về phía Đông Nam. Đây là một trong hai địa điểm (cùng với Riversleigh) được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vì chứa đựng về một quá trình phát triển của động vật có vú của Úc trong thời kỳ Cerozic.
 +</​p><​p>​Khu vực <​b>​các di chỉ hóa thạch động vật có vú (Riversleigh và Naracoorte)</​b>​ chính là một trong 10 khu vực khảo cổ lớn nhất thế giới.
 +</p>
  
 +
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​37px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Riversleigh.jpg/​120px-Riversleigh.jpg"​ width="​120"​ height="​76"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Riversleigh.jpg/​180px-Riversleigh.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​71/​Riversleigh.jpg/​240px-Riversleigh.jpg 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​649"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Khu vực khảo cổ Riversleigh
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +<​ul><​li><​span id="​CITEREFAchenbach2010"​ class="​citation">​Achenbach,​ Joel (tháng 10 năm 2010), “Lost Giants”, <​i>​National Geographic</​i>​ <​b>​218</​b>​ (4): 90–109</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C6%B0%E1%BB%9Dn+qu%E1%BB%91c+gia+hang+%C4%91%E1%BB%99ng+Naracoorte&​amp;​rft.atitle=Lost+Giants&​amp;​rft.au=Achenbach%2C+Joel&​amp;​rft.aufirst=Joel&​amp;​rft.aulast=Achenbach&​amp;​rft.date=th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=4&​amp;​rft.jtitle=National+Geographic&​amp;​rft.pages=90-109&​amp;​rft.volume=218&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li></​ul>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181028214147
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 734/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23894/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2963/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 741/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.052/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.77 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 171.021 ​     1 -total
 + ​46.94% ​  ​80.274 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_protected_area_of_Australia
 + ​43.70% ​  ​74.739 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.05% ​  ​34.298 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_World_Heritage_Site
 + ​15.72% ​  ​26.891 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​15.62% ​  ​26.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​10.25% ​  ​17.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 +  6.40%   ​10.939 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 +  5.88%   ​10.060 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Citation
 +  5.44%    9.302      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1382814-0!canonical and timestamp 20181028214147 and revision id 40748896
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
17809-v-n-qu-c-gia-hang-ng-naracoorte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)