User Tools

Site Tools


17808-v-n-ng-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

17808-v-n-ng-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Văn Ương</​b>​ (giản thể: <span lang="​zh-Hans">​文鸯</​span>;​ phồn thể: <span lang="​zh-Hant">​文鴦</​span>,​ 238 – 291), tên là <​b>​Văn Thục</​b>​ (文俶 <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ hay 文淑 <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​),​ tự <​b>​Thứ Khiên</​b>,​ tên lúc nhỏ là <​b>​Ương</​b>​ <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ người huyện Tiếu, nước Bái <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>,​ tướng lĩnh cuối Tam Quốc, đầu Tây Tấn.
 +</​p><​p>​Văn Ương xuất hiện trong Tam quốc diễn nghĩa từ hồi 110, hình tượng của ông được mô tả gần sát với sử sách.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Văn Ương là con thứ (không rõ bao nhiêu) của Dương Châu thứ sử, Tiền tướng quân Văn Khâm nước Ngụy, cùng cha giữ Dương Châu chống lại quân Ngô. Khâm kiêu dũng thiện chiến, lại là đồng hương của họ Tào, rất được Đại tướng quân Tào Sảng yêu mến. Khâm cậy quyền thế của Sảng, có nhiều hành vi xấc láo. Năm 249, Tư Mã Ý lật đổ Tào Sảng, những cận thần của hoàng tộc như Văn Khâm cùng Vô Khâu Kiệm, Hạ Hầu Huyền,... mất đi chỗ dựa. Mặt khác, Văn Khâm còn nhiều lần nói dối thực tế chiến trường, bị Tư Mã Sư từ chối phong thưởng <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ nên đâm ra bất mãn.
 +</​p><​p>​Năm 254, Tư Mã Sư phế Ngụy đế Tào Phương. Tháng giêng năm 255, Trấn Đông đại tướng quân Vô Khâu Kiệm cùng Văn Khâm khởi binh thảo phạt Tư Mã Sư. Vô Khâu Kiệm lệnh cho Văn Khâm tập kích Đặng Ngải ở Nhạc Gia <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup>​. Không ngờ Tư Mã Sư đã ngầm đem quân từ Nhữ Dương đến Nhạc Gia, Văn Khâm thấy đại quân thì hoảng sợ, nhưng Văn Ương mới 18 tuổi, dũng quán ba quân, lại khuyên cha nhân lúc quân Ngụy chưa đứng vững mà tấn công. Khâm cùng Ương nhân đêm tối, chia 2 đường tập kích Tư Mã Sư.
 +</​p><​p>​Văn Ương đến trước trại, nổi trống ầm ĩ, gọi tên Tư Mã Sư, khiến quân Ngụy chấn động. Tư Mã Sư khi đó đang mắc bệnh, mới cắt bướu trên mắt, nay kinh sợ đến nỗi vết thương vỡ ra, nhưng phải ôm đầu mà chịu, vì sợ lòng quân rối loạn. Văn Ương đợi đến khi trời sáng, không thấy Khâm đến, đành rút lui.
 +</​p><​p>​Lúc này Văn Khâm muốn lui quân về Thọ Xuân <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup>​. Văn Ương đưa hơn 10 kỵ binh xông vào quân Ngụy, đánh giết 1 hồi mới bỏ đi. Truy binh của Tư Mã Sư đuổi đến, Ương đơn thương độc mã đón đánh, sát thương hơn trăm người, tiến lui 5, 6 lần, quân Ngụy không dám đến gần nữa <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau khi Vô Khâu Kiệm thất bại, Văn Ương theo cha đầu hàng Đông Ngô. Tháng 5 năm 257, Gia Cát Đản liên kết Đông Ngô chống lại họ Tư Mã, nước Ngô lệnh cho cha con Văn Khâm cùng Toàn Đoan, Đường Tư đem quân vào Thọ Xuân giúp Đản.
 +</​p><​p>​Tháng giêng năm 258, tình thế trở nên bất lợi, Gia Cát Đản nghi kỵ rồi giết chết Văn Khâm. Văn Ương cùng em trai Văn Hổ nghe tin, muốn tấn công Gia Cát Đản, nhưng bộ hạ đều không theo. Hai anh em trèo tường ra ngoài, đầu hàng Tư Mã Chiêu.
 +</​p><​p>​Tư Mã Chiêu bỏ qua thù xưa, cho hai người làm tướng quân, ban tước Quan nội hầu, sai hai người dẫn mấy trăm kỵ binh, đi gọi hàng người trong thành Thọ Xuân.
 +</​p><​p>​Sau khi thành phá, Tư Mã Chiêu cho phép anh em Văn Ương chôn cất cha, còn cấp cho họ bò, xe.
 +</p>
 +
 +<​p>​Tháng 3 năm 277, Văn Ương được thăng làm Bình Lỗ hộ quân, Đô đốc quân đội 3 châu Lương, Tần, Ung đánh phá thủ lĩnh Tiên Ti là Thốc Phát Thụ Cơ Năng, thu hàng 20 vạn người Hồ.
 +</​p><​p>​Trong những năm niên hiệu Thái Khang (280 – 289), Ương được nhiệm mệnh làm Đông Di hiệu úy, Giả tiết. Vào lúc cáo từ lên đường, Tấn Vũ đế gặp Ương, nhớ lại việc của Tư Mã Sư năm xưa, không vui, mượn cớ dùng vào việc khác để bãi miễn quan chức.
 +</​p><​p>​Tháng 3 năm 291, thời Huệ đế, cháu ngoại của Gia Cát Đản là Đông An vương Tư Mã Diêu vu cáo Ương cùng ngoại thích Dương Tuấn mưu phản. Văn Ương, Văn Hổ bị tru di tam tộc.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo Trần Thọ, "Tam quốc chí"</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo Can Bảo, <​i>​Tấn kỷ</​i>;​ La Quán Trung, <​i>​Tam quốc diễn nghĩa</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Bùi Tùng Chi dẫn từ Tôn Thịnh, <​i>​Ngụy thị xuân thu</​i>;​ Lý Phưởng (chủ biên), <​i>​Thái Bình ngự lãm</​i>,​ quyển 275, dẫn từ Can Bảo, <​i>​Tấn kỷ</​i>;​ Đổng Cáo (chủ biên), <​i>​Khâm định toàn Đường văn</​i>,​ <​i>​Tặng thái úy Hàn Doãn trung thần đạo bi</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là Bạc Châu, An Huy</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo Tam quốc chí, Tư trị thông giám</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là Hạng Thành, Hà Nam</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nay là huyện Thọ, An Huy</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​i>​Tấn thư</​i>​ không chép đoạn này, nhưng <​i>​Tam quốc chí</​i>​ thì có.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1264
 +Cached time: 20181010162245
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.078 seconds
 +Preprocessor visited node count: 183/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1188/​2097152 bytes
 +Template argument size: 9/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2213/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 586 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.994 ​     1 -total
 + ​58.86% ​  ​28.250 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Zh
 + ​28.76% ​  ​13.804 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.19%    2.972      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1331623-0!canonical and timestamp 20181010162245 and revision id 36525323
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
17808-v-n-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)